Adwokat

Jestem absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie, a następnie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. W marcu 2014 roku złożyłam egzamin adwokacki i uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie zostałam wpisana na listę adwokatów Koszalińskiej Izby Adwokackiej.


Posiadam bogate doświadczenie zawodowe, które wykorzystuję przy wykonywaniu zawodu adwokata.


W okresie od 15 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku byłam zatrudniona w Sądzie Rejonowym w Koszalinie w XII Zamiejscowym Wydziale Cywilnym z siedzibą w Sławnie na stanowisku asystenta sędziego. Do moich podstawowych obowiązków należało w szczególności sporządzanie projektów uzasadnień orzeczeń (wyroków i postanowień). Sporządziłam znaczną ilość projektów uzasadnień wyroków i postanowień w rożnych sprawach z zakresu prawa cywilnego. Ponadto sporządziłam znaczną ilość projektów postanowień i ich uzasadnień w sprawach skarg na czynności komornika sądowego i w postępowaniu egzekucyjnym oraz projektów orzeczeń (nakazów zapłaty i postanowień). W zakresie prawa cywilnego szczególnie zainteresowana jestem problematyką czynów niedozwolonych, szkód majątkowych, a także problematyką postępowania egzekucyjnego.


W okresie od 05 listopada 2007 roku do 14 kwietnia 2013 roku byłam zatrudniona w Sądzie Rejonowym w Koszalinie w X Wydziale Karnym na stanowisku asystenta sędziów. W czasie pracy na stanowisku asystenta sędziów w X Wydziale Karnym wykazywałam się szczególnym zainteresowaniem instytucją kar łącznych oraz wyroków łącznych. Samodzielnie sporządziłam znaczną ilość projektów wyroków łącznych, wielokrotnie w sprawach wielotomowych, jak też postanowień o umorzeniu postępowania o wydanie wyroku łącznego oraz ich uzasadnień. Problematyce kar łącznych i wyroków łącznych poświęciłam wiele uwagi, analizując aktualne poglądy doktryny, jak i judykatury w tym zakresie. W związku z tym, że przygotowałam znaczną ilość projektów wyroków łącznych, miałam możliwość zapoznania się z różnymi konfiguracjami łączenia kar jednostkowych w ramach wyroku łącznego.


W czasie pracy na stanowisku asystenta sędziów w X Wydziale Karnym zajmowałam się również wstępną analizą spraw zarejestrowanych w wykazie „Kp” w przedmiocie rozpoznania zażaleń w zakresie odmowy wszczęcia i umorzenia postępowania przygotowawczego. Sporządziłam znaczną ilość projektów postanowień i ich uzasadnień w tym zakresie. Wielokrotnie dostrzegałam błędy popełnione przez organy prowadzące postępowanie przygotowawcze, co skutkowało uchyleniem takich postanowień i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania.


W czasie pracy w X Wydziale Karnym na stanowisku asystenta sędziów samodzielnie podejmowałam również czynności w zakresie spraw o wykroczenia. W zakresie spraw o wykroczenia samodzielnie sporządzałam projekty zarządzeń (wszczęcie postępowania i zwrot wniosku o ukaranie ze względu na stwierdzone braki formalne) i orzeczeń (wyroków nakazowych i postanowień o odmowie wszczęcia postępowania i o umorzeniu postępowania), a także uzasadnienia orzeczeń. Akta spraw o wykroczenia analizowałam dokładnie, wielokrotnie dostrzegając wadliwość prowadzenia czynności wyjaśniających i konieczność uzupełnienia tych czynności. W tym zakresie sporządziłam szereg projektów zarządzeń o zwrocie wniosków o ukaranie oraz projektów postanowień o odmowie wszczęcia postępowania lub o umorzeniu postępowania, z uwagi na występowanie ujemnej przesłanki procesowej.


W czasie pracy na stanowisku asystenta sędziów w X Wydziale Karnym sporządziłam ponadto szereg projektów orzeczeń niekończących i kończących postępowanie w sprawie i ich uzasadnień. Dokonywałam także analizy wniosków skazanych o ułaskawienie, sporządzając projekty opinii, co do tych skazanych. Zajmowałam się nadto analizą akt spraw zakończonych w zakresie brakujących w nich rozstrzygnięć co do dowodów rzeczowych i sporządziłam w tym zakresie szereg projektów orzeczeń, co do dalszego ich losu. Sporządzałam nadto projekty orzeczeń w przedmiocie zwrotu aktu oskarżenia, przekazania sprawy według właściwości, przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej, rozstrzygnięcia wątpliwości różnych podmiotów, co do wykonywania orzeczeń.


W okresie od 16 maja 2008 roku do 12 grudnia 2008 roku prowadziłam w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszalinie indywidualne doradztwo prawne dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Mam skrzydła, lecę do pracy. Koszaliński program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia”.


W okresie od 01 września 2005 roku do 31 października 2007 roku byłam zatrudniona w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie w Delegaturze w Koszalinie w Wydziale Polityki Społecznej Oddziale Rynku Pracy na stanowisku starszego inspektora. Do zakresu moich czynności należało: 1) rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych w i instancji przez starostów i opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 2) prowadzenie spraw związanych ze skargami wniesionymi na decyzje ostateczne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi; 3) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków i przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnoszone skargi i wnioski w sprawach dotyczących ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 4) udział w naradach przedkontrolnych i pokontrolnych; 5) przygotowywanie tez i wytycznych do kontroli; 6) przeprowadzanie kontroli w powiatowych urzędach pracy w zakresie zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, sporządzanie protokołów pokontrolnych, projektów zaleceń, wniosków i uwag pokontrolnych.


W czasie pracy w Wydziale Polityki Społecznej Oddziale Rynku Pracy szczególne zainteresowanie wykazywałam problematyką świadczeń przedemerytalnych przyznawanych byłym pracownikom Państwowych Gospodarstw Rolnych. W tym zakresie sporządziłam znaczną ilość projektów decyzji administracyjnych i ich uzasadnień.


Praktyki studenckie odbyłam w Kancelarii Radcy Prawnego Witolda Petrulisa w Koszalinie.Ukończyłam następujące kursy i szkolenia zawodowe:


04 VI 2013
Metodyka pracy asystenta sędziego- wybrane zagadnienia oraz Psychologiczne aspekty pracy asystenta sędziego- przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i radzenie sobie ze stresem, zorganizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury;


14 V 2013
Poprawność językowa uzasadnień sądów z obszaru apelacji szczecińskiej, zorganizowane przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie;


2010- 2012
Prawo karne materialne, procesowe i wykonawcze, prawo i postępowanie cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo gospodarcze, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, zagadnienia konstytucyjne i ustrojowe oraz prawo europejskie, zorganizowane przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie;


01- 04 X 2012
Metodyka pracy asystenta sędziego, zorganizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury;


2011
Wypadki drogowe. Problematyka postępowania przygotowawczego i sądowego;


2011
Wystąpienia publiczne i medialne; sztuka autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej;


22- 24 XI 2010
Najważniejsze problemy praktyczne w postępowaniu wykonawczym, zorganizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury;


04 X 2010
Zagadnienia obejmujące koszty procesu karnego oraz formalną i merytoryczną kontrolę aktu oskarżenia, zorganizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury;


30 XI- 02 XII 2009
Wybrane zagadnienia istotne w pracy asystenta sędziego orzekającego w sprawach karnych w i instancji, zorganizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury;


20 XII 2006
Reguły postępowania zawarte w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;


05 X 2005- 19 I 2006
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Służba Przygotowawcza w Służbie Cywilnej;


I 2006
Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie;


17 IX 2005
Wybrane zagadnienia z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zorganizowane przez Zachodniopomorskie Centrum Szkoleniowe w Szczecinie;


15 XI 2005
Kodeks pracy, zorganizowane przez Zachodniopomorskie Centrum Szkoleniowe w Szczecinie.